แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า

พรศุกร์ พิพัฒนวิไลกุล(2542)  นิสิตปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า  วัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความคาดหวังโดยรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการให้นำเสนออยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจที่ได้รับจากการเปิดรับหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สำหรับความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจพบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

พรศุกร์ พิพัฒนวิไลกุล.  (2542).  ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์.

งานวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

  1. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 60 ปี มีสัญชาติไทย มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ (เป็นพ่อบ้าน-แม่บ้าน) มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 
  2. ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าส่วนใหญ่อ่าน 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ใช้เวลาในการอ่านแต่ละวันประมาณ 21-40 นาทีส่วนใหญ่อ่านเองและรับเป็นสมาชิกมากที่สุด 
  3. วัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง วัตถุประสงค์ในการอ่านระดับมากได้แก่ อ่านเพื่อหาความรู้ทั่วๆ ไป เพื่อทราบความเป็นไปในบ้านเมือง และเพื่อทราบข้อมูลทางธุรกิจการค้า
  4. ความคาดหวังโดยรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการให้นำเสนออยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่มีความต้องการมากที่สุดได้แก่ ข่าวเกี่ยวกับประเทศจีน และข่าวต่างประเทศทั่วไป ส่วนความคาดหวังทั่วไป โดยรวมเกี่ยวกับรูปแบบที่ต้องการให้นำเสนออยู่ในระดับมากพอสมควร เรื่องที่มีความต้องการมากที่สุดได้แก่ ต้องการให้เสนอข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น การนำเสนอข่าวที่สดและรวดเร็วมากขึ้นและการนำเสนอข่าวสารที่อ่านง่ายทั้งในแง่การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียน
  5. ความพึงพอใจที่ได้รับจากการเปิดรับหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ การนำเสนอข่าวสารที่สดและรวดเร็ว การทำให้มีความรู้ในเรื่องทั่วๆ ไปและการนำเสนอข่าวสารที่อ่านง่ายทั้งในแง่การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียน ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อทราบว่าความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจจากหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า มีความสัมพันธ์ในเชิงสอดคล้องซึ่งกันและกันหรือไม่ ปรากฎว่าเป็นไปตามสมมติฐานคือ ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมีความสัมพันธ์ในระดับสูงที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01
แนะนำเมื่อ 07ส.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,218,945 ครั้ง