แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : สีและขนาดของตัวอักษรบนสีพื้นที่ต่อความเข้าใจในการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปวีณา ธิติวรนันท์ (2537) นิสิตปริญญาโท  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องสีและขนาดของตัวอักษรบนสีพื้นที่ต่อความเข้าใจในการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาไทยปานกลาง ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จำนวน 60 คน ผ่านการตรวจสอบสภาพสายตาปกติและการทดสอบตาบอดสีด้วย เครื่องมือทดสอบตาบอดสีของอิชิฮารา (Ishihara Test) กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน เรียนเนื้อหาด้วยตัวอักษรขนาดต่างกันบนจอคอมพิวเตอร์ คือ ตัวอักษรขนาดเล็กรวม 10 คู่สี และตัวอักษรขนาดใหญ่รวม 10 คู่สี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านตัวอักษรขนาดเล็กและตัวอักษรขนาดใหญ่ในแต่ละคู่สี ไม่มีความแตกต่างกัน 

ปวีณา ธิติวรนันท์.  (2537).  สีและขนาดของตัวอักษรบนสีพื้นที่ต่อความเข้าใจในการอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (โสตทัศนศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสีและขนาดของตัว อักษรบนสีพื้นในจอคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนระ ดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาไทยปานกลาง ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จำนวน 60 คน ผ่านการตรวจสอบสภาพสายตาปกติและการทดสอบตาบอดสีด้วย เครื่องมือทดสอบตาบอดสีของอิชิฮารา (Ishihara Test) กลุ่มตัวอย่างถูก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน เรียนเนื้อหาด้วยตัวอักษรขนาดต่างกันบนจอคอมพิวเตอร์ คือ ตัวอักษรขนาดเล็กรวม 10 คู่สี และตัวอักษรขนาดใหญ่รวม 10 คู่สี เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม ซึ่ง กลุ่มตัวอย่างต้องอ่านเนื้อหาที่ปรากฎบนจอคอมพิวเตอร์นั้น และทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่าน นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way) ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านตัวอักษรขนาดเล็กและตัวอักษรขนาดใหญ่ในแต่ละคู่สี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

แนะนำเมื่อ 01ส.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,334 ครั้ง