แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาขนาดของตัวอักษรสีบนพื้นสีที่เหมาะสมบนจอฉาย

นวลจันทร์ เสมาขันธ์ (2539) นิสิตปริญญาโท  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดของตัวอักษรสีบนพื้นสีที่เหมาะสมบนจอฉาย  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 150 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีจำนวน 50 คน และกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน 50 คน และกลุ่มที่ 3 คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสภาพสายตาปกติและการทดสอบตาบอดสีของอิชิฮารา (Ishihara'sTest) ผลการวิจัยพบว่า   กลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านแตกต่างกัน  ระหว่างตัวอักษร ขนาด 20 กับ 24 พอยท์และ 18 กับ 24 พอยท์และระหว่างคู่สีต่างกัน 10 คู่สี  ส่วนกลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาก็ได้ผลเช่นเดียวกัน  สำหรับกลุ่มตัวอย่างระดับอุดมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านตัวอักษรที่มีขนาดต่างกัน 3 ขนาด ไม่แตกต่างกัน  แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านระหว่างคู่สีที่ต่างกัน 10 คู่สี แตกต่างกัน  

นวลจันทร์ เสมาขันธ์.  (2539).  การศึกษาขนาดของตัวอักษรสีบนพื้นสีที่เหมาะสมบนจอฉาย.  วิทยานิพนธ์ค.ม. (โสตทัศนศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอักษรสีที่มีขนาดต่างกันบนพื้นสีต่างกันบนจอที่ฉายด้วยเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ที่มีลักษณะเหมาะสมต่อการจำของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น150 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีจำนวน 50 คน และกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน 50 คน และกลุ่มที่ 3คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสภาพสายตาปกติและการทดสอบตาบอดสีของอิชิฮารา (Ishihara'sTest) 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผ่นโปร่งใสที่พิมพ์คำไร้ความหมาย ซึ่งมีขนาดตัวอักษรสีต่างกัน3 ขนาด คือ 18, 20 และ 24 พอยท์ บนพื้นสีที่ต่างกัน10 คู่สี ที่ผลิตจากโปรแกรม Page Maker 5 และพิมพ์ลงบนแผ่นโปร่งใสด้วยเครื่องพิมพ์ FARGO วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง (Two-way ANOVA)และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกี(Tukey's HSD) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 

 

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. กลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ระหว่างตัวอักษร ขนาด 20 กับ 24 พอยท์และ 18 กับ 24 พอยท์และระหว่างคู่สีต่างกัน 10 คู่สี โดยนักเรียนที่อ่านตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินขนาด 24 พอยท์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 
  2. กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ระหว่างตัวอักษรขนาด 18 กับ 24 พอยท์และ 20 กับ 24 พอยท์และระหว่างคู่สีต่างกัน 10 คู่สี โดยนักเรียนที่อ่านตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีม่วง ขนาด 24 พอยท์ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 
  3. กลุ่มตัวอย่างระดับอุดมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านตัวอักษรที่มีขนาดต่างกัน 3 ขนาด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านระหว่างคู่สีที่ต่างกัน 10 คู่สี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่อ่านตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลืองได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 
แนะนำเมื่อ 19ก.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,364 ครั้ง