แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ผลของการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์เล่นสมมติที่ส่งเสริมความสนใจ ในการอ่านและเขียนของเด็กวัยอนุบาล

กนกพร พันธ์เถระ(2537) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำงานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์เล่นสมมติที่ส่งเสริมความสนใจ ในการอ่านและเขียนของเด็กวัยอนุบาล กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนอายุ 4-5 ปีโรงเรียนบ้านหนองเกตุ จำนวน 30 คน แบ่งเป็น กลุ่มละ 15 คน เท่า ๆ กัน กลุ่มทดลองเล่นในศูนย์เล่นสมมติที่มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษามีพฤติกรรมความสนใจในการอ่านและเขียน ส่วนกลุ่มควบคุมศูนย์เล่นสมมติที่มีการจัดสภาพแวดล้อมตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการอ่านและเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ในทุกพฤติกรรม  2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการอ่านมากที่สุดคือ เปิดหนังสือดูรูปหรือข้อความ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมในการอ่านมากที่สุด คือหยิบจับหนังสือต่าง ๆ มาดู 3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการเขียนมากที่สุดคือ หยิบจับดินสอ ปากกาและกระดาษมาขีดเขียนหรือวาดรูป ส่วนนักเรียนในกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมความสนใจในการเขียนมากที่สุดคือ มองดูเพื่อนเขียน 

กนกพร พันธ์เถระ. (2537). ผลของการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์เล่นสมมติที่ส่งเสริมความสนใจ ในการอ่านและเขียนของเด็กวัยอนุบาล. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:ผศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดสภาพแวดล้อมใน ศูนย์เล่นสมมติที่ส่งเสริมความสนใจในการอ่านและเขียนของเด็กวัยอนุบาล ตัวอย่างประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนอายุ 4-5 ปีโรงเรียนบ้านหนองเกตุ จำนวน 30 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คน เท่า ๆ กัน กลุ่มทดลองเล่นในศูนย์เล่นสมมติที่มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษามีพฤติกรรมความสนใจในการอ่านและเขียน ส่วนกลุ่มควบคุมศูนย์เล่นสมมติที่มีการจัดสภาพแวดล้อมตามปกติ 

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการอ่านและเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ในทุกพฤติกรรม 
  2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการอ่านมากที่สุดคือ เปิดหนังสือดูรูปหรือข้อความ ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมในการอ่านมากที่สุด คือหยิบจับหนังสือต่าง ๆ มาดู
  3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนใจในการเขียนมากที่สุดคือ หยิบจับดินสอ ปากกาและกระดาษมาขีดเขียนหรือวาดรูป ส่วนนักเรียนในกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมความสนใจในการเขียนมากที่สุดคือ มองดูเพื่อนเขียน 
  4. นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสนในใจการอ่านมากที่สุดในศูนย์เล่นสมมติที่จัดสภาพแวดล้อมเรื่องแพทย์ และมีพฤติกรรมความสนใจในการเขียนมากที่สุด ในศูนย์เล่นสมมติเรื่องบุรุษไปรษณีย์ 
แนะนำเมื่อ 19มิ.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,964 ครั้ง