แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ทัศนีย์ ภูมิรัตน์ (2535)  นิสิตปริญญาโท  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 โรงเรียน 480 คนผลการวิจัยพบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน คิดเป็น 41.54จากคะแนนเต็ม 75 หรือร้อยละ 55.39 ของคะแนนเต็ม และเมื่อจำแนกคะแนนตามประเภทของข้อความ 5 ประเภท เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย  คือ ข้อความเชิงรายละเอียด ข้อความเชิงบรรยาย  ข้อความเชิงเปรียบเทียบ  ข้อความเชิงปัญหาและการแก้ไข และข้อความเชิงเหตุผล  ปรากฏว่า  ค่ามัชฌิมเลขคณิตมีค่าเท่ากับ 9.31 8.56 8.35 8.08 และ 7.24จากคะแนนเต็ม 15 หรือ คิดเป็นร้อยละ 62.07 57.07 55.67 53.07และ 48.27 ตามลำดับ

ทัศนีย์ ภูมิรัตน์.  (2535).  การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.สุภัทรา อักษรนุเคราะห์.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทของข้อความ 5 ประเภทคือ ข้อความเชิงบรรยาย ข้อความเชิงรายละเอียด ข้อความเชิงเหตุผลข้อความเชิงเปรียบเทียบ และข้อความเชิงปัญหาและการแก้ไข ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2534 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 โรงเรียน รวมตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 480 คน 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 1 ฉบับ เป็นแบบสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบสอบฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรวงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และได้รับการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ค่าระดับความยากและค่าอำนาจจำแนกจากนั้นผู้วิจัยได้นำแบบสอบไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เลือกไว้แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

  1. ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน คิดเป็น 41.54จากคะแนนเต็ม 75 หรือร้อยละ 55.39 ของคะแนนเต็ม 
  2. ค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความจำแนกตามประเภทของข้อความ 5 ประเภท เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย กล่าวคือ ข้อความเชิงรายละเอียดข้อความเชิงบรรยาย ข้อความเชิงเปรียบเทียบ ข้อความเชิงปัญหาและการแก้ไขและข้อความเชิงเหตุผล ปรากฎผลดังนี้ ค่ามัชฌิมเลขคณิตมีค่าเท่ากับ 9.31 8.56 8.35 8.08 และ 7.24จากคะแนนเต็ม 15 หรือ คิดเป็นร้อยละ 62.07 57.07 55.67 53.07และ 48.27 ตามลำดับ
แนะนำเมื่อ 02มิ.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,444 ครั้ง