แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กลิ่นพยอม สุระคาย  (2532)  นิสิตปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 คน ใช้วิธีการทดลองโดยการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 บท  ใช้เวลาในการทดลอง ทั้งสิ้น 24 คาบ รวม 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีภาพ การ์ตูนประกอบมีค่า 62.75/41.58 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมแบบและฝึกการอ่าน

กลิ่นพยอม สุระคาย.  (2544).  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษา:ผศ.ศิลป์ ภาคสุวรรณ, รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์, รศ.วัฒนา เกาศัลย์ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการ อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแบบฝึกการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มมา 1 ห้องเรียน ได้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 29 คน ใช้วิธีการทดลองโดยการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 บท ใช้เวลาในการทดลอง ทั้งสิ้น 24 คาบ รวม 12 สัปดาห์ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ ที่มีภาพการ์ตูนประกอบ 2) แผนการสอน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมีต่อ กิจกรรมและแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ใช้ The Wilcoxon Matched Pair Signed-Ranks Test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการเรียนการสอน และใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม และแบบฝึกการอ่านจากแบบสอบถาม ความคิดเห็น

 

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีภาพ การ์ตูนประกอบมีค่า 62.75/41.58 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  2. ความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้ แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมแบบและฝึกการอ่าน
แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,429 ครั้ง