แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดสุรินทร์

 

กรรณิการ์  ศุกรเวทย์ศิริ (2532)  นิสิตปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ในจังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2532 ของโรงเรียนบ้านเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกการเขียนสะกดคำยากที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.11/88.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

กรรณิการ์ ศุกรเวทย์ศิริ.  (2532).  การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ในจังหวัดสุรินทร์.  วิทยานิพนธ์กศ.ม. (การประถมศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.  อาจารย์ที่ปรึกษา:ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, ผศ.ดร.สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์

 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่ทุกคนจะต้องใช้ติดต่อกันในชีวิตประจำวัน หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จึงให้ความสำคัญและเน้นวิชาภาษาไทย โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ อันประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเขียนนี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ควรจะฝึกฝนให้นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสะกดคำ  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนประเภทอื่นๆ นักเรียนมักเขียนสะกดผิดมาก  จึงทำให้การเรียนภาษาไทยไม่ดีเท่าที่ควร  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องฝึกการเขียนสะกดคำให้แก่นักเรียน  จะเห็นว่าในการเรียนการสอนครูมักจะให้นักเรียนฝึกเฉพาะในแบบเรียนและแบบฝึกหัดในแบบเรียนเท่านั้น  ซึ่งยังไม่เพียงพอ  การสร้างแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะหลังจากที่นักเรียนเรียนเนื้อหาไปแล้วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดสุรินทร์  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนสะกดคำยาก ซึ่งจะช่วยให้การเขียนสะกดคำของ นักเรียนถูกต้องยิ่งขึ้น ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  1. เพื่อสร้างแบบการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัด สุรินทร์ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคำยากตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  แบบฝึกการเขียนสะกดคำยากที่สร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

 

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2532 ของโรงเรียนบ้านเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบในการเขียนสะกดคำยากซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 

 

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  แบบฝึกการเขียนสะกดคำยากที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.11/88.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

แนะนำเมื่อ 19พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,504 ครั้ง