แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

 

เพียงเพ็ญ ทุมมานนท์ (2536)  นิสิตปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์    มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ทำการวิจัยเรื่องบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย:เนื้อหาและกระบวนการเขียน โดยศึกษากับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 6 ชื่อ ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ มติชน สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง และเดลินิวส์ จำนวน 622 ฉบับ  และผู้เขียนบทบรรณาธิการจำนวน 6 คน เนื้อหาของบรรณาธิการและเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 622 ฉบับได้รับการวิเคราะห์ผู้เขียนบทบรรณาธิการทั้ง 6 คน ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์คำตอบจากการให้สัมภาษณ์ว่า  สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหาหรือไม่  ผลการวิจัยพบว่า 1. มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบรรณาธิการกับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 2. มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาของบทบรรณาธิการและเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่ง  แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เขียนบทบรรณาธิการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหา 

เพียงเพ็ญ ทุมมานนท์.  (2536).  บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย :เนื้อหาและกระบวนการเขียน.  วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เสถียร เชยประทับ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอเนื้อหา รูปแบบวิธีการตั้งชื่อเรื่อง วิธีการสรุป การเน้นบุคคล ประเด็นปัญหา  หรือสถาบันองค์ประกอบโครงสร้างการเขียนบทบรรณาธิการ  ตลอดจนความสอดคล้องของเนื้อหาของบทบรรณาธิการกับเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งของวันเดียวกันในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 

 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  คือ  หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 6 ชื่อ ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ  มติชน สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง และเดลินิวส์  จำนวน 622 ฉบับ  ซึ่งได้รับการสุ่มเลือกอย่างเป็นระบบและผู้เขียนบทบรรณาธิการจำนวน 6 คน ซึ่งถูกเลือกโดยวิธีเจาะจง เนื้อหาของบรรณาธิการและเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง 622 ฉบับ ได้รับการวิเคราะห์ผู้เขียนบทบรรณาธิการทั้ง 6 คน ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์คำตอบจากการให้สัมภาษณ์ว่า  สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหาหรือไม่  สถิติค่าไคสแควร์ (X2) ถูกนำมาใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบรรณาธิการที่กล่าวข้างต้น กับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย และเพื่อทดสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของบทบรรณาธิการกับเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวันเดียวกัน  

 

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบรรณาธิการกับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
  2. มีความสอดคล้องกัน อย่างมีนัยสำคัญระหว่างเนื้อหาของบทบรรณาธิการและเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่ง แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เขียนบทบรรณาธิการ ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

 

แนะนำเมื่อ 18พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,495 ครั้ง