แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ศศิธร  ทัศนัยนา (2534)  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยปี พ.ศ.2531  ผลการวิจัยพบว่า  ภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่เด่นและน่าสนใจหลายประการในด้านการใช้คำเรียกชื่อการใช้สมญานาม  การใช้คำศัพท์เฉพาะ การใช้สำนวนใหม่  เป็นต้น  ลักษณะรูปแบบภาษาที่ผู้เขียนข่าวใช้ไม่แตกต่างจากภาษาทั่วไปเพียงแต่ได้เพิ่มภาษาที่มีลักษณะพิเศษ  ได้แก่  การใช้คำที่มีเสียงสัมผัสคล้องจอง  การใช้คำซ้อน 4 พยางค์  การใช้คำซ้ำ  การใช้คำขยายพิเศษการใช้คำภาษาปาก  การใช้คำภาษาต่างประเทศ  และการใช้คำในปริบทที่ต่างไปจากปกติ  รูปแบบของประโยคและการใช้หน่วยประโยคแตกต่างจากภาษามาตรฐานบ้าง  เช่น  ใช้ประโยคที่มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยประโยค  ละหน่วยประโยคบางหน่วย  ใช้รูปประโยคกรรมวาจกหรือประโยคขนานความ ใช้ประโยคที่มีสำนวนแปลภาษาต่างประเทศใช้นามวลีบอกจำนวนที่เปลี่ยนรูปแบบ  ใช้กริยาวลีแทนกริยาและใช้บุพบทโดยไม่จำเป็น  นอกจากนี้ยังมีการใช้สำนวนและภาพพจน์ด้วย 

ศศิธร  ทัศนัยนา.  (2534).   การศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยปี พ.ศ.2531.  วิทยานิพนธ์ อ.ม.(ภาษาไทย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล.

 

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะภาษาที่ใช้ในการเสนอข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์ รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2531 ผลการวิจัยสรุปว่า  ภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่เด่นและน่าสนใจหลายประการ ในด้านการใช้คำเรียกชื่อการใช้สมญานาม การใช้คำศัพท์เฉพาะ การใช้สำนวนใหม่เป็นต้น ลักษณะรูปแบบภาษาที่ผู้เขียนข่าวใช้ไม่แตกต่างจากภาษาทั่วไปเพียงแต่ได้เพิ่มภาษาที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ การใช้คำที่มีเสียงสัมผัสคล้องจอง การใช้คำซ้อน 4 พยางค์ การใช้คำซ้ำ การใช้คำขยายพิเศษการใช้คำภาษาปาก การใช้คำภาษาต่างประเทศ  และการใช้คำในปริบทที่ต่างไปจากปกติ รูปแบบของประโยคและการใช้หน่วยประโยคแตกต่างจากภาษามาตรฐานบ้าง เช่น ใช้ประโยคที่มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยประโยค ละหน่วยประโยคบางหน่วย ใช้รูปประโยคกรรมวาจก หรือประโยคขนานความ ใช้ประโยคที่มีสำนวนแปลภาษาต่างประเทศใช้นามวลีบอกจำนวนที่เปลี่ยนรูปแบบ ใช้กริยาวลีแทนกริยาและใช้บุพบทโดยไม่จำเป็น  นอกจากนี้ยังมีการใช้สำนวนและภาพพจน์ด้วย 

แนะนำเมื่อ 17พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,447 ครั้ง