แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การให้บริการชุมชนของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในเขตภาคกลาง

อัญชลี ดวงทรัพย์(2534) นิสิตปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำงานวิจัยเรื่อง การให้บริการชุมชนของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ในเขตภาคกลาง ส่วนใหญ่จัดบริการให้อ่านและบริการให้ยืม นอกจากนี้ยังจัดบริการอื่น ๆ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการแนะนำและส่งเสริมการอ่านและบริการกระเป๋าหนังสือสู่ประตูบ้าน เป็นต้น การจัดบริการมิได้จำกัดเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังไปจัดให้บริการ ภายนอกห้องสมุดด้วยความสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือจากบุคลากรภายนอกโรงเรียน และความสนใจของประชาชนต่อการจัดบริการของห้องสมุดยังมีน้อย  อย่างไรก็ดี ความร่วมมือของบุคลากรกภายในโรงเรียนยังมีในระดับมากพอสมควร ด้านปัญหาในกาจัดบริการชุมชน พบว่า ครูบรรณารักษ์ของห้องสมุด โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาจัดบริการ อีกทั้งบุคลากรและงบประมาณของห้องสมุดไม่เพียงพอ สำหรับความต้องการ ในการจัดบริการชุมชนให้ดีขึ้นนั้น ทั้งครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการที่จะลดชั่วโมงสอนและงานพิเศษอื่น ๆ ของครูบรรณารักษ์ เพิ่มจำนวนบุคลากรของห้องสมุดและเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น

อัญชลี ดวงทรัพย์. (2534). การให้บริการชุมชนของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในเขตภาคกลาง.วิทยานิพนธ์ อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการให้บริการชุมชนห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ในเขตภาคกลาง ในด้านบริการที่จัด ลักษณะของการจัด ความสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนปัญหาในการให้บริการชุมชน 2. เพื่อศึกษาความต้องการของครูบรรณารักษ์ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ในเขตภาคกลาง ในการจัดให้บริการชุมชน 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าห้องสมุดโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ในเขตภาคกลาง ส่วนใหญ่จัดบริการให้อ่านและบริการให้ยืม นอกจากนี้ยังจัดบริการอื่น ๆ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการแนะนำและส่งเสริมการอ่านและบริการกระเป๋าหนังสือสู่ประตูบ้าน เป็นต้น การจัดบริการมิได้จำกัดเฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังไปจัดให้บริการ ภายนอกห้องสมุดด้วยความสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือจากบุคลากรภายนอกโรงเรียน และความสนใจของประชาชนต่อการจัดบริการของห้องสมุดยังมีน้อย  อย่างไรก็ดี ความร่วมมือของบุคลากรกภายในโรงเรียนยังมีในระดับมากพอสมควร ด้านปัญหาในการจัดบริการชุมชน พบว่า ครูบรรณารักษ์ของห้องสมุด โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาจัดบริการ อีกทั้งบุคลากรและงบประมาณของห้องสมุดไม่เพียงพอ สำหรับความต้องการในการจัดบริการชุมชนให้ดีขึ้นนั้น ทั้งครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการที่จะลดชั่วโมงสอนและงานพิเศษอื่น ๆ ของครูบรรณารักษ์ เพิ่มจำนวนบุคลากรของห้องสมุดและเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น

แนะนำเมื่อ 10พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,419 ครั้ง