แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการสอนแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูลด้วย เทคนิค ITRA กับกิจกรรมสอนอ่านโดยคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

สมจิตร พงศ์อุดม (2544)นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการสอนแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA กับกิจกรรมสอนอ่านโดยคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลองได้รับการสอนอ่านโดยให้ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู ผลการทดลองพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดย ITRA สูงกว่าผล สัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการอ่านตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยเทคนิค ITRA มีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมาก

สมจิตร พงศ์อุดม,(2544). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการสอนแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูลด้วย เทคนิค ITRA กับกิจกรรมสอนอ่านโดยคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี.วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ศิลป์ ภาคสุวรรณ,รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์,รศ.วัฒนา เกาศัลย์.

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอน อ่านแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA กับการสอนอ่านตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนอ่านแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัวหวัดเพชรบุรี ทีเรียน วิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ. 0111) จำนวน 2 ห้องเรียน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจับฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการสอนอ่านโดยให้ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนอ่าน ตามคู่มือครู ในแต่ละกลุ่มได้รับการสอนโดยใช้เนื้อหาเดียวกันเป็นเวลา 20 คาบ คาบละ 50 นาที ดำเนินการทดรองแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Cortrol Group Pretest Posttest Design เครื่องมื่อที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แผนการสอนอ่านแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูล ด้วยเทคนิค ITRA และแผนการสอนอ่านตามคู่มือครู 10 แผน 2) บทเรียนที่ใช้สอน 10 บท 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิก ITRA การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ANCOVA (Analysis of Covriance)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษา อังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ มีต่อการสอนแบบเรียนซึ่งให้ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA 

 

ผลการทดลองพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดย ITRA สูงกว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการอ่านตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยเทคนิค ITRA มีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมาก

แนะนำเมื่อ 06พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,443 ครั้ง