แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ผลการใช้หนังสือชุดการอ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านของเด็กวัยอนุบาล

 

                                      

 

นิไพพรรณ เกิดสว่าง (2547). นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือชุดการอ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านของเด็กวัยอนุบาล 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรและคำ การอ่านคำและประโยคโดยใช้รูปภาพในการคาดคะเน และการอ่านแบบจำรูปคำ กลุ่มตัวอย่างเป็น เด็กอนุบาล 2 ที่มีอายุ 5-6 ปี โรงเรียนโฆสิตสโมสรกรุงเทพมหานคร จำนวน 54  คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนโดยใช้หนังสือชุดการอ่าน จำนวน 27 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนอ่านแบบปกติ จำนวน 27 คน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ผลวิจัยพบว่า 1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

นิไพพรรณ เกิดสว่าง (2547).ผลการใช้หนังสือชุดการอ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านของเด็กวัยอนุบาลวิทยานิพนธ์ (ค.ม.) . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่ปรึกษา: วรวรรณ เหมชะญาติ
 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือชุดการอ่านที่มีต่อความสามารถในการอ่านเด็กวัยอนุบาล 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรและคำ การอ่านคำและประโยคโดยใช้รูปภาพในการคาดคะเน และการอ่านแบบจำรูปคำ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือเด็กอนุบาล 2 ที่มีอายุ 5-6 ปี โรงเรียนโฆสิตสโมสรกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนโดยใช้หนังสือชุดการอ่าน จำนวน 27 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนอ่านแบบปกติ จำนวน 27 คน ระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง 10 สัปดาห์

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านของเด็กวัยอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แนะนำเมื่อ 12พ.ย. 53
1ความคิดเห็น
Share

ความคิดเห็นที่ 1

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นครูสอนเด็กปฐมวัยมาเกือบ 30 ปี และด้วยความรักจึงทุ่มเท การมีแต่ให้กับเด็กเหล่านี้ ปีแล้วปีเล่าที่สอนให้เขา เป็นคนดี คนเก่ง และการมาเรียนอย่างมีความสุขทุกๆวัน ของเด็ก จึงทำให้ดิฉันหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อที่จะมาเติมเต็มใหกับเขาเหล่านี้ และตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาป.โทอยุู และกำลังทำงานวิจัยอยู่ จึงเห็นสิ่งดีๆอยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยจึงอยากขอรบกวนของตัวอย่างงานวิจัยที่พอเป็นแนวทางให้กับดิฉัน /ขอบคุณมากคะ /จากครูบ้านนอกคนหนึ่ง

15:52:29 | 21 พ.ย. 53
pig

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,356 ครั้ง