แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษา อังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

 

ศศิวิมล กังลี่ (2544)นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 75.74/75.53 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพดี 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทำแบบฝึกทักษะ การอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการฝึกอ่าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือ พิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี

ศศิวิมล กังลี่,(2544). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษา อังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กลุยา เบญจการญจน์,ผศ.ดร.บำรุง โตรัตน์,รศ.วัฒนา เกาศัลย์.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิพม์และนิตยสารภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเพื่อศึกษาความคิด เห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้อง ได้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ใช้วิธีการทดลอง โดยให้นักเรียนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 บทเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 2 คาบเรียน รวม 20 คาบ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษจำนวน 10 บท 2)แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  และวิเคราะห์ระดับควมคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบ ฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และ นิตยสารภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 75.74/75.53 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพดี 

  2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทำแบบฝึกทักษะ การอ่านเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อน การฝึกอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.  

    นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการสื่อสารจาก หนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี

แนะนำเมื่อ 04พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,218,943 ครั้ง