แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"

อวยชัย สังสนา(2544) นิสิตปริญญาโท สาขาวารสารสนเทศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยเรื่อง วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"ด้วยการเก็บข้อมูลวาทกรรมที่ปรากฏในคอลัมน์ "ผู้หญิงของยุคสมัย" ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 45 ฉบับ และคอลัมน์ "นิวัติ กองเพียร" ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ 55 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 100 ฉบับ  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร ประกอบสร้างด้วยกรอบคิดเพศภาพ มุมมองทางศิลป์ สถานภาพทางสังคม ช่องทางนำเสนอ วัฒนธรรมและบรรทัดฐานสังคม 2) วาทกรรมที่นำเสนอในพื้นที่ต่างกันนำเสนอในประเด็นต่างกันในด้านความถี่ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านภาษาและการสื่อความหมาย 3) วาทกรรมสามารถสร้างคุณค่าให้กับภาพนู้ดดังนี้ สร้างคุณค่าในเชิงศิลปะ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวนางแบบ สร้างคุณค่าให้กับนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างชื่อเสียงให้กับผู้เขียนคอลัมน์และสร้างคุณค่า ในประเด็นสิทธิเสรีภาพทางเพศ 4) การตีความหมายวาทกรรมของนิวัติ กองเพียร จากกลุ่มต่างๆ ในสังคม มีทิศทางที่สอดคล้องกับการสื่อความหมายวาทกรรมของนิวัติ กองเพียร 5) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร สะท้อนอุดมการณ์แบบปิตาธิปไตย ซึ่งมีส่วนกำหนดการตีความหมายวาทกรรมของผู้ถอดรหัสด้วย รวมทั้งแสดงการโต้ตอบทางวาทกรรมระหว่างผู้นำเสนอกับผู้ตีความด้วย 

อวยชัย สังสนา(2544) .วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน". วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (วารสารสนเทศ). กรุงเทพฯ :บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาจารย์ที่ปรึกษา:อาจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล

 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) สิ่งประกอบสร้างวาทกรรมของนิวัต กองเพียร ที่สะท้อนผ่านงานเขียนในคอลัมน์ทั้งสองคอลัมน์ ได้แก่อะไรบ้าง 2) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร ที่ปรากฏในพื้นที่สื่อมวลชนที่แตกต่างกัน นำเสนอและสื่อความหมายแตกต่างกันอย่างไร 3) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร สร้างคุณค่าให้กับภาพนู้ดในทิศทางใด 4) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร ถูกตีความหมายจากกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างไร ทั้งนี้ ด้วยการเก็บข้อมูลวาทกรรมที่ปรากฏในคอลัมน์ "ผู้หญิงของยุคสมัย" ในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวันจำนวน 45 ฉบับ และคอลัมน์ "นิวัติ กองเพียร" ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์จำนวน 55 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ฉบับ โดยมีแนวคิดวาทกรรม (Discourse) การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ภาพเปลือย (Pornography) ปิตาธิปไตยในมุมมองสตรีนิยม (Feminism/Patriarchy) และระบบการเข้า-ถอดรหัส (Coding System/Encoding and decoding model) มาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ 5 ประเด็นดังนี้ 1) วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร ประกอบสร้างด้วยกรอบคิดเพศภาพ มุมมองทางศิลป์ สถานภาพทางสังคม ช่องทางนำเสนอ วัฒนธรรมและบรรทัดฐานสังคม 2) วาทกรรมที่นำเสนอในพื้นที่ต่างกันนำเสนอในประเด็นต่างกันในด้านความถี่ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านภาษาและการสื่อความหมาย 3) วาทกรรมสามารถสร้างคุณค่าให้กับภาพนู้ดดังนี้ สร้างคุณค่าในเชิงศิลปะ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวนางแบบ สร้างคุณค่าให้กับนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างชื่อเสียงให้กับผู้เขียนคอลัมน์และสร้างคุณค่า ในประเด็นสิทธิเสรีภาพทางเพศ 4) การตีความหมายวาทกรรมของนิวัติ กองเพียร จากกลุ่มต่างๆ ในสังคม มีทิศทางที่สอดคล้องกับการสื่อความหมายวาทกรรมของนิวัติ กองเพียร 5) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร สะท้อนอุดมการณ์แบบปิตาธิปไตย ซึ่งมีส่วนกำหนดการตีความหมายวาทกรรมของผู้ถอดรหัสด้วย รวมทั้งแสดงการโต้ตอบทางวาทกรรมระหว่างผู้นำเสนอกับผู้ตีความด้วย 

แนะนำเมื่อ 03พ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,038,159 ครั้ง