แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำ

หทัยรัตน์ คงวัฒนะ (2539) นิสิตปริญญาโท สาขาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำ กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 คน ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนทุกคนในโปรแกรมมีคะแนนสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม  และสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน อย่างมีนัยสำคัญ  โดยโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย เป็นแผนการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน นอกเวลาเรียน ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน นาน 3 เดือน เพื่อให้นักเรียนที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำ สามารถพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านเป็นคำและการอ่านสะกดคำให้สูงขึ้น กิจกรรมที่จัดมี 3 ประเภท คือ กิจกรรมการอ่าน-เขียนอิสระ กิจกรรมการอ่าน-เขียนที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมฝึกการอ่านภาษาไทยตามระดับความสามารถของนักเรียน

หทัยรัตน์ คงวัฒนะ. (2539).การพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำ.วิทยานิพนธ์ ค.ม. (ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ :บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาจารย์ที่ปรึกษา:อาจารย์ ปิตินันทน์ สุทธสาร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริม การอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำ การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้างโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย 3) ทดลองใช้โปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย ตัวอย่างประชากรคือนักเรียนที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2538 ของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 4) ปรับปรุงโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย

ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า

  1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยของนักเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรม สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. นักเรียนทุกคนในโปรแกรมมีคะแนนสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน อย่างมีนัยสำคัญ

โปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย เป็นแผนการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย โดยจัดการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย นอกเวลาเรียน ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลานาน 3 เดือน เพื่อให้นักเรียนที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำ สามารถพัฒนาระดับความสามารถในการอ่านเป็นคำและการอ่านสะกดคำให้สูงขึ้น มีหลักในการจัดกิจกรรมโดยปรับจากแนวคิดของเฟอร์นาลด์ อเดลแมน และเทเลอร์ ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ โดยการให้นักเรียนมีอิสระในการเลือกกิจกรรม 3) จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ 4) ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนแต่ละขั้นตอนย่อย 5) มีการวางแผนประเมินผลการเรียนของนักเรียนร่วมกับครู และมีการแจ้งให้นักเรียนทราบถึงความสามารถที่ตนมีอยู่และระดับความสามารถที่นักเรียนจะต้องพัฒนาต่อไป

กิจกรรมที่จัดมี 3 ประเภท คือ กิจกรรมการอ่าน-เขียนอิสระ กิจกรรมการอ่าน-เขียนที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมฝึกการอ่านภาษาไทยตามระดับความสามารถของนักเรียน

แนะนำเมื่อ 30เม.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,426 ครั้ง