แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เเด็กไทยในสหรัฐอเมริกา

ม.ล. สรสิริ วรวรรณ (2539) นิสิตปริญญาโท สาขาการประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยเรื่อง ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เเด็กไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัญหาด้านการออกเสียงในคำ การอ่านสะกดคำ การอ่านเป็นคำ การอ่านข้อความ และลักษณะการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนที่พบมากที่สุด ได้แก่ การออกเสียงพยัญชนะต้น รองลงมาได้แก่ การอ่านพยัญชนะต้น  2) ลักษณะการอ่านด้านอิริยาบถที่เป็นปัญหามากที่สุด ได้แก่ หยุดชะงักขณะอ่าน รองลงมาได้แก่ หยีตาขมวดคิ้ว  3) ลักษณะการอ่านด้านการออกเสียงที่เป็นปัญหามากที่สุด ได้แก่ อ่านผิดอักขรวิธี รองลงมาได้แก่ อ่านผิดแล้วอ่านใหม่ทันที  4) สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้สองภาษาของนักเรียน พบว่า ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนมีสาเหตุจากการแทรกแซงของภาษาที่หนึ่งด้านการออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสะกดคำ

ม.ล. สรสิริ วรวรรณ. (2539).ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เเด็กไทยในสหรัฐอเมริกา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ :บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาจารย์ที่ปรึกษา:อาจารย์ ปิตินันทน์ สุทธสาร

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัญหาด้านการออกเสียงในคำ การอ่านสะกดคำ การอ่านเป็นคำ การอ่านข้อความ และลักษณะการอ่าน 2) สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้สองภาษาของนักเรียน ได้แก่ การแทรกแซงของภาษาที่หนึ่งด้านการออกเสียงไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสะกดคำ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ :

  • ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนที่พบมากที่สุด ได้แก่ การออกเสียงพยัญชนะต้น คิดเป็นร้อยละ 23.11 รองลงมาได้แก่ การอ่านพยัญชนะต้น คิดเป็นร้อยละ 18.49 และน้อยที่สุดได้แก่ การอ่านสะกดวรรณยุกต์ การอ่านสะกดเพิ่มพยัญชนะต้น การอ่านสะกดข้ามพยัญชนะต้น และการอ่านสะกดข้ามตัวสะกด คิดเป็นร้อยละ 0.02
  • ลักษณะการอ่านด้านอิริยาบถที่เป็นปัญหามากที่สุด ได้แก่ หยุดชะงักขณะอ่าน คิดเป็นร้อยละ 40.83 รองลงมาได้แก่ หยีตาขมวดคิ้ว คิดเป็นร้อยละ 35.00 และน้อยที่สุดได้แก่ วางหนังสือห่างเกินไป ไม่อ้าปาก ลากดินสอตามตัวอักษร ทำท่างอแง ลองเขียนก่อนอ่าน ถามครูก่อนอ่านจริง ใช้นิ้วปิดคำหน้าและหลังของคำที่อ่าน ลากนิ้วตามตัวอักษร เอานิ้วก้อยเข้าปาก และเอากระดาษปิดแล้วเลื่อนเปิดทีละคำ คิดเป็นร้อยละ 0.83

  • ลักษณะการอ่านด้านการออกเสียงที่เป็นปัญหามากที่สุด ได้แก่ อ่านผิดอักขรวิธี คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาได้แก่ อ่านผิดแล้วอ่านใหม่ทันที คิดเป็นร้อยละ 54.17 และน้อยที่สุดได้แก่ อ่านยานคาง คิดเป็นร้อยละ 0.83

  • สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้สองภาษาของนักเรียน พบว่า ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนมีสาเหตุจากการแทรกแซงของภาษาที่หนึ่งด้านการออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสะกดคำ

แนะนำเมื่อ 24เม.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,424 ครั้ง