แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ผลของการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมเกียรติ แซ่เต็ง (2551) นิสิตปริญญาโท สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยเรื่อง ผลของการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยการศึกษา พหุกรณีศึกษาและการทดลอง พหุกรณีศึกษา คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่มีความดีเด่นเกี่ยวกับการอ่าน จำนวน 3 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน ผลการวิจัย พบว่า1. วิธีการพัฒนานิสัยรักการอ่าน แบ่งตามลักษณะของปัจจัยที่สามารถส่งผลถึงนิสัยรักการอ่าน ได้ 2 วิธีคือ 1) วิธีพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้อ่าน และ 2) วิธีพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกตัวผู้อ่าน  2. วิธีการวิจัยก่อรูปที่ใช้ในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน คือ การวิจัยก่อรูปเพื่อปรับปรุงทฤษฎีมี 6 ขั้นตอน 3. ผลการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวทางการวิจัยก่อรูปมีคะแนนนิสัยรักการอ่านสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

สมเกียรติ แซ่เต็ง. (2551).ผลของการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิจัยการศึกษา). กรุงเทพฯ :บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาจารย์ที่ปรึกษา:อาจารย์ สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 2) เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนของการวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อสร้างแผนกิจกรรมตามแนวทางการวิจัยก่อรูปเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาผลการใช้การวิจัยก่อรูปที่มีต่อการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยการศึกษา พหุกรณีศึกษาและการทดลอง พหุกรณีศึกษา คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่มีความดีเด่นเกี่ยวกับการอ่าน จำนวน 3 คน และกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 12 คน โดยใช้แบบแผนการสุ่มภายในบล็อก เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวัดลักษณะนิสัยรักการอ่าน พัฒนาโดย จิตรลดา อารีย์สันติชัย แบบสังเกตและแบบบันทึกรายงานตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two way ANOVA )

ผลการวิจัย พบว่า

  1. วิธีการพัฒนานิสัยรักการอ่าน แบ่งตามลักษณะของปัจจัยที่สามารถส่งผลถึงนิสัยรักการอ่าน ได้ 2 วิธีคือ 1) วิธีพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้อ่าน และ 2) วิธีพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกตัวผู้อ่าน จากการศึกษาพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 3 คน ใช้วิธีพัฒนานิสัยรักการอ่านโดยอาศัยปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตนเองโดยมีขั้นตอนการสร้างนิสัยรักการอ่าน 3 ขั้นตอน คือ 1) การกำหนดเป้าหมายของการอ่านอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ 2) การเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลา และ 3) เลือกอ่านหนังสือที่ชอบ

  2. วิธีการวิจัยก่อรูปที่ใช้ในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน คือ การวิจัยก่อรูปเพื่อปรับปรุงทฤษฎี มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เลือกแนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 2) ออกแบบขั้นตอนการพัฒนานิสัยรักการอ่านตามแนวคิดที่เลือก 3) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาขั้นตอนการพัฒนานิสัยรักการอ่าน 4) ปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการพัฒนานิสัยรักการอ่านที่ออกแบบไว้ 5) ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 และ 6) นำเสนอขั้นตอนการพัฒนานิสัยรักการอ่านตามแนวคิดที่เลือก

  3. แผนการจัดกิจกรรมตามแนวการวิจัยก่อรูปเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 4 แผน ใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยใช้แนวคิดของการเสริมแรงตนเองเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนานิสัยรักการอ่าน

  4. ผลการใช้การวิจัยก่อรูปในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวทางการวิจัยก่อรูปมีคะแนนนิสัยรักการอ่านสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

แนะนำเมื่อ 24เม.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,367 ครั้ง