แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : บทบาทของนิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

ลักษมี ไชยทองศรี (2541) นิสิตปริญญาโท สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยเรื่อง บทบาทของนิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โดยวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้าน ปริมาณ ประเด็นในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในนิตยสารสตรี 4 ฉบับ ได้แก่ ขวัญเรือน กุลสตรี ดิฉัน และแพรว และยังสัมภาษณ์บรรณาธิการนิตยสารสตรีทั้ง 4 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารสตรีมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในแง่ประโยชน์ของตัวสื่อและสาระประโยชน์ของเนื้อหาที่นำเสนอ โดยผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำนิตยสาร ในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร และสอดคล้องกับแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอีกด้วย ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้อ่าน อันเป็นผลกระทบต่อผู้อ่านและสังคมในเชิงบวก คือมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง

ลักษมี ไชยทองศรี. (2541).บทบาทของนิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ). กรุงเทพฯ :บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อาจารย์ที่ปรึกษา:อาจารย์ อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของนิตยสารสตรีในการทำ หน้าที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้อ่าน และการนำความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ได้รับจากการอ่านนิตยสารสตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง ตลอดจนการรับรู้ประโยชน์ของสื่อและสาระประโยชน์ของเนื้อหา โดยจะวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้าน ปริมาณ ประเด็นในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งในเชิงวิชาการและในเชิง พาณิชย์ตลอดจนรูปแบบของการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวในนิตยสารสตรี 4 ฉบับ ได้แก่ ขวัญเรือน กุลสตรี ดิฉัน และแพรว นอกจากนี้ได้ทำการสัมภาษณ์บรรณาธิการนิตยสารสตรีทั้ง 4 ฉบับเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำนิตยสาร และนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาโดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการ สัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. นิตยสารกุลสตรีมีปริมาณเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในเชิงวิชาการมากที่สุด โดยนำเสนอในรูปแบบของคอลัมน์ประจำต่างๆ รองลงมา คือ นิตยสารดิฉัน ขวัญเรือน และแพรว สำหรับเนื้อหาในเชิงพาณิชย์นั้นพบปริมาณของเนื้อหามากที่สุดในนิตยสารขวัญ เรือน รองลงมาคือ นิตยสารกุลสตรี ดิฉัน และแพรว ตามลำดับ

  2. เนื้อหาในเชิงวิชาการที่พบมากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วๆ ไป รองลงมา คือ พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพ

  3. ผู้อ่านมีความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมากเป็นอันดับที่สี่ รองจากคอลัมน์ผู้หญิง/แฟชั่น/ความงาม/สัมภาษณ์/สังคม/บุคคล และนวนิยาย/เรื่องแปล/เรื่องสั้น โดยผู้อ่านร้อยละ 46.8 เห็นว่าเนื้อหาด้านสุขภาพอนามัยมีประโยชน์มากร้อยละ 57.4 ให้เหตุผลว่าสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของตนเองได้ รองลงมาคิดว่าทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เบื้องต้น

  4. การรับรู้ประโยชน์ของสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน

สรุปแล้ว นิตยสารสตรีมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในแง่ประโยชน์ของตัวสื่อและสาระประโยชน์ของเนื้อหาที่นำเสนอ โดยผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำนิตยสาร ในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร และสอดคล้องกับแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอีกด้วย ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้อ่าน อันเป็นผลกระทบต่อผู้อ่านและสังคมในเชิงบวก คือมีการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง

แนะนำเมื่อ 18เม.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,445 ครั้ง