แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

ชุดการสอนการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา โดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลัก

มนตรี เมฆวิไล (2538) นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ได้ทำงานวิจัยเรื่อง ชุดการสอนการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา โดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลัก กลุ่มตัวอย่างมาจากโรงเรียนระดัประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี โรงเรียนละ 20 คน รวม 120 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ดังนี้ 74.00/76.83, 77.50/75.00, 74.40/76.33, 75.00/75.50, 75.50/ 76.67, 77.50/75.83 ความก้าวหน้าของนักเรียน สามารถ เรียนรู้จากชุดการสอน โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียน มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนจากชุดการสอนแต่ละชุดใน ระดับดีมาก

มนตรี เมฆวิไล. (2538). ชุดการสอนการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา โดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลัก. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. จันทร์พิมพ์ สายสมร, รศ. ดร. วารินทร์ รัศมีพรหม.

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการสอน การอ่านทำนองเสนาะ กลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลอนหก กลอนแปด กลอนบทละคร กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลการ เรียน และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยชุดการสอนที่ใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนที่กำลัง เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนวัดดอนตลุง โรงเรียนวัดโคกบำรุงราษฎร์ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2538 ได้มา โดยวิธีการสุ่มเป็นชั้นในแต่ละโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน และในแต่ละกลุ่ม ทำการสุ่ม อย่างง่ายได้มาโรงเรียนละ 20 คน รวม 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ ชุดการสอน การอ่าน ทำนองเสนาะ กลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด กลอนบทละคร กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสังเกตการอ่านทำนองเสนาะ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ดังนี้ 74.00/76.83, 77.50/75.00, 74.40/76.33, 75.00/75.50, 75.50/ 76.67, 77.50/75.83 ความก้าวหน้าของนักเรียน สามารถเรียนรู้จากชุดการสอน โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนจากชุดการสอนแต่ละชุดใน ระดับดีมาก

แนะนำเมื่อ 05เม.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,218,944 ครั้ง