แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รัตนา  สันยาย (2538) นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว  จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ 2)  แบบทดสอบ 3)  แบบสังเกตพฤติกรรม  ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30แบบฝึก 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ และเรียนโดยแผนการสอนปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รัตนา  สันยาย. (2538).การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.(การประถมศึกษา) เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ กิ่งจันทร์, รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์  ชื่นชอบ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชาวเขาที่เรียนโดยแบบฝึกกับนักเรียนชาวเขาที่เรียนโดยแผนการสอนปกติ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชาวเขาที่เรียนโดยแบบฝึกนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ปีการศึกษา 2537จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ 2)  แบบทดสอบ 3)  แบบสังเกตพฤติกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ได้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30แบบฝึก

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญได้

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญและเรียนโดยแผนการสอนปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  4. พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนแบบฝึกนี้ พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคล นักเรียนชอบที่จะเรียนแบบฝึกนี้ เพราะมีกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย

แนะนำเมื่อ 24มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,337 ครั้ง