แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

นฤมล  วุฒิปรีชา (2540) นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จำนวน 31คน ของโรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือหนังสือเล่มใหญ่ 3 เล่ม พร้อมแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นแบบประเมินหนังสือเล่มใหญ่ และแผนการสอนแบบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ และแบบสังเกตขั้นการพัฒนาการการอ่านและเขียน ใช้ระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 14 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้หนังสือเล่มใหญ่ที่มีคุณภาพมากที่สุด 3เล่ม พร้อมแผนการสอนประกอบ 2) ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยหนังสือเล่มใหญ่แล้ว ทักษะการพูดและการเขียนตามแบบอยู่ในระดับสูง การฟังและการอ่านอยู่ในระดับพึงพอใจ การเขียนตามคำบอกอยู่ในระดับต้น

นฤมล  วุฒิปรีชา.(2540).การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:อาจารย์ ดร. ผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์, อาจารย์ ต่อพงศ์  วรรณวาที, และอาจารย์ ดร. วิรัตน์  ไวยกุล

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษของ โรงเรียนวัดสวนดอก เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่และเพื่อศึกษาขั้นพัฒนาการการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ ประชากรที่ใช้การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จำนวน 31คน ของโรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2539

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษของ โรงเรียนวัดสวนดอก เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่และเพื่อศึกษาขั้นพัฒนาการการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ ประชากรที่ใช้การวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จำนวน 31คน ของโรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2539

  1. ได้หนังสือเล่มใหญ่ที่มีคุณภาพมากที่สุด 3เล่ม พร้อมแผนการสอนประกอบ
  2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยหนังสือเล่มใหญ่แล้ว ทักษะการพูดและการเขียนตามแบบอยู่ในระดับสูง การฟังและการอ่านอยู่ในระดับพึงพอใจ การเขียนตามคำบอกอยู่ในระดับต้น

  3. การพัฒนาการการอ่านและเขียนของผู้เรียนปรากฎตามขั้นของโฮลคะเวย์ โดยเมื่อเรียนครบ 3เล่มแล้ว ผู้เรียนพัฒนาถึงขั้นที่ 4คือการอ่านเบื้องต้น และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเข้าสู่ขั้นที่ 5คือการอ่านเบื้องต้นในระดับที่สูงขึ้น

แนะนำเมื่อ 21มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,141,714 ครั้ง