แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่ปรากฎในบทอ่าน.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) เชียงใหม่

นงค์คราญ  อุโฆษกิจ (2540) นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่ปรากฎในบทอ่าน  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่ปรากฎในบทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ทั้งสามเล่ม พบว่า มีรูปแบบการเรียบเรียงความคิดมีอยู่สี่ประเภท คือ รูปแบบการเรียบเรียงความคิดแบบกลุ่มรายการ จำนวน 25 เรื่อง แบบกลุ่มรายการของการบรรยาย จำนวน 20เรื่อง แบบเปรียบเทียบ จำนวน 2 เรื่อง และรูปแบบการเรียบเรียงความคิดแบบตอบสนอง จำนวน 1 เรื่อง และไม่ปรากฎ รูปแบบการเรียบเรียงความคิดแบบเหตุผล

นงค์คราญ  อุโฆษกิจ.(2540).การวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่ปรากฎในบทอ่าน.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย) เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:รองศาสตราจารย์ นราวัลย์  พูลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีตฤษณารมย์, และอาจารย์ ดร. ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเรียบเรียงความคิดที่ปรากฎในบทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จากการวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ทั้งสามเล่ม พบว่า มีรูปแบบการเรียบเรียงความคิดมีอยู่สี่ประเภท คือ รูปแบบการเรียบเรียงความคิดแบบกลุ่มรายการ จำนวน 25 เรื่อง แบบกลุ่มรายการของการบรรยาย จำนวน 20เรื่อง แบบเปรียบเทียบ จำนวน 2 เรื่อง และรูปแบบการเรียบเรียงความคิดแบบตอบสนอง จำนวน 1 เรื่อง ที่ไม่ปรากฎเลยคือรูปแบบการเรียบเรียงความคิดแบบเหตุผล

แนะนำเมื่อ 21มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,218,949 ครั้ง