แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

             
 

โครงสร้างมูลนิธิ

 

เว็บไซต์ www.happyreading.in.th

เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางของการส่งผ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการอ่าน รวมถึงการสื่อสารกับทุกภาคส่วนที่มีความสนใจในด้านการอ่านเพื่อการสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมสุขภาวะร่วมกันในสังคมไทย

 

วิสัยทัศน์

เป็นแผนงานที่มีบทบาทในการกระตุ้น สนับสนุน และสร้างเสริมวัฒนธรรมสังคมการอ่าน สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

 

พันธกิจ

เชื่อมประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการขยายผลทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้เอื่อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็กในครอบครัว เด็กในโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ สื่ออ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

ปรัชญา

อ่านสร้างสุข เพื่อสุขภาวะแห่งการเรียนรู้และใฝ่รู้

 

รู้จักแผนงาน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป็นแผนงานภายใต้กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะในแผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เริ่มดำเนินงานในฐานะแผนงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยก่อนหน้านี้เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านในแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

คณะกรรมการบริหารแผนงานคณะที่ ๕ มีมติอนุมัติให้พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเป็นแผนงาน เนื่องด้วยการอ่านเป็นปัจจัยสำคัญของการนำไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกด้านสุขภาวะ เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ สสส.และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ได้ประกาศให้การส่งเสริมการอ่านเป็น "วาระแห่งชาติ" (๕ สิงหาคม ๒๕๕๒)

 

ความสำคัญ

การอ่าน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเพลิดเพลิน ความสุข การแสวงหาความรู้บ่มเพาะอุดมคติ สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม และวิถีการดำรงชีวิต

ปฐมวัยของเด็ก (๐-๖ ปี) เป็นช่วงพื้นฐานสำคัญที่สุดของชีวิต มีการสัมผัส รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพราะโครงสร้างต่างๆ ที่เกียวกับสมองกำลังพัฒนาสูงสุดถึง ๘๐% หากมีการสร้างเสริมพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นที่ดีก็จะสามารถสร้างคนดีที่สรา้งสรรค์สังคมเป็นสุขได้

การอ่าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองของวัยเด็ก สร้างความสุขความเพลิดเพลิน สามารถปลูกฝัง สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวัยเด็กและเยาวชน และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่

การสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและสังคมการอ่าน จึงเป็นฐานทางภูมิปัญญาทั้งภายในและภายนอกอันสำคัญที่จะนำมาสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบอ่านอย่างสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษต่างๆ อาทิ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ ตลอดจนขยายช่องทางให้สื่ออ่านได้แพร่หลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
 • ๒. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอ่านเพื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเด็กพิเศษ
 • ๓. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก นโยบายสาธารณะ ทั้งระดับชาติ และท้องถิ่น ที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๔

 • ๑. ส่งเสริมการผลิต คัดสรร การพัฒนาหนังสือดี ราคาเหมาะสม ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างทั่งถึง รวมทั้งการพัฒนาหนังสือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กพิเศษได้
 • ๒. รณรงค์ สื่อสาร สร้างกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสร้างสรรค์สื่ออ่านและสร้างสังคมแห่งการอ่าน
 • ๓. เชื่อม ประสานกลไกและพัฒนาภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆ เพื่อผลักดันกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ และพัฒนาระบบอ่านที่เหมาะสมต่อการสร้างสุขภาวะของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และสังคมไทย
 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ๑. ครอบครัว

  กลุ่มหลัก - เด็กปฐมวัย
  กลุ่มรอง - สมาชิกในครอบครัว

 • ๒. โรงเรียน

  กลุ่มหลัก - เด็กนักเรียน
  กลุ่มรอง - ครู อาจารย์

 • ๓. กลุ่มเด็กพิเศษ

  อาทิ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิการ ฯลฯ

 

รายชื่อกรรมการของมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ประธานกรรมการ : น.ส.สุดใจ พรหมเกิด
รองประธานกรรมการ : น.ส.พรรณทิพย์ เพชรมาก
กรรมการ : นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
  : น.ส.ระพีพรรณ พัฒนาเวช
  : นายโอภาส เชฏฐากุล
กรรมการ เหรัญญิก : น.ส.จิราภรณ์ ทิพยศุภลักษณ์
กรรมการเลขานุการ : นายสรวิชญ์ สุรชวาลา
 

การอ่านและนิยามเชิงปฏิบัติการ

 

การอ่าน คือ กระบวนการแปลความหมายของอักษร สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ เป็นกระบวนการคิดที่ต้องมีเหตุผล ต้องเข้าใจความหมายและสามารถนำมาผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่ทีอยู่เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินเลือกไปใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น "การอ่าน" ในที่นี้จึงมิใช่เพียงการอ่านออกหรืออ่านหนังสือได้ แต่หมายถึงการอ่านที่นำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบต่างๆ ของผู้อ่าน อาทิ จินตนาการ การคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ ฯลฯ

วัฒนธรรมการอ่าน คือ "พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุลคล ในทุกพื้นที่ของวิถีการดำเนินชีวิต โดยผู้อ่านรู้สึกเห็นคุณค่าเละเห็นคุณประโยชน์จากการอ่านจนเกิดการถ่ายทอดและส่งเสริม สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อื่น" (รายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้ "วัฒนธรรมการอ่าน" ของโครงการติดตามและประเมินภายในแผนงานฯ)

 

รายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้ (Indicator)วัฒนธรรมการอ่าน

โดยโครงการติดตามและประเมินภายใน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

และ รศ.ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์ – กนกวรรณ แซ่จัง

โครงการติดตามและประเมินภายใน “แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” มีภารกิจสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ว่ามีความก้าวหน้าไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ(Recommendations) ที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ทั้งในระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อการดังกล่าว โครงการติดตามฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำตัวบ่งชี้ (Indicator)ในเบื้องต้น เพื่อเป็นเครื่องมือของการติดตาม-ประเมิน เนื่องจากการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแม้จะอยู่ในฐานะวาระแห่งชาติ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน เป็นเอกภาพ ในการให้ความหมายคำนิยามที่ชัดเจนเพียงพอแก่การติดตาม-ประเมิน เพื่อให้ทราบว่าแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ดำเนินงานได้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดกับ “วัฒนธรรมการอ่าน” แล้วหรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างไร...อ่านต่อ

 

เอกสารแผนงานฯ

 
 

ติดต่อแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (Reading Culture Promotion Program)
ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ ๔๒๔ หมู่บ้านเงาไม้ ซอย จรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๒-๔๒๔-๔๖๑๖-๗ / ๐๒-๘๘๑๑-๘๗๗
Email : happy2reading@gmail.com
website : www.happyreading.in.th
Facebok : www.facebook.com/happy2reading

จำนวนการเข้าชม: 7,717,120 ครั้ง